Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Konkurs przyrodniczy


Społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie
w Skawinie zaprasza uczniów PaństwaSzkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji PowiatowegoKonkursu Przyrodniczego POZNAĆ ŚWIAT, ZROZUMIEĆ SIEBIE.Tegoroczna edycja będzie się odbywać pod hasłem „Zacznij odsiebie i podaj dalej”.  

Październik jest miesiącem profilaktyki nowotworów. W III jużedycji konkursu proponujemy opracowanie projektu związanego z tymzagadnieniem. Da on uczniom możliwość kreatywnego podejścia dopostawionego problemu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie ipoznania wkładu nauk przyrodniczych w rozwój badań nad chorobaminowotworowymi. Dodatkowo uczniowie poszerzą kompetencje wgromadzeniu
i selekcjonowaniu informacji oraz interesującymich prezentowaniu.  


Międzyszkolny konkurs wiedzyprzyrodniczej

„POZNAĆ ŚWIAT, ZROZUMIEĆSIEBIE”

Zakres materiału iumiejętności

Biologia,Chemia, Fizyka

Od uczestników konkursu będą wymagane wiedza i umiejętnościobejmujące treści nauczania i wymagania opisane w podstawieprogramowej przedmiotu biologia, chemia, fizyka na poziomiepodstawowym dla III etapu edukacyjnego oraz adekwatne dla szkółponadgimnazjalnych, w następującym zakresie:


  1. Rozbudzanie zainteresowań naukowych, przyrodniczych,

  2. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ich krytycznej oceny w odniesieniu do tematu zagadnienia, profilaktyka, diagnostyka, leczenie,

  3. Znajomość działań profilaktycznych w odniesieniu do wybranych chorób nowotworowych (rak piersi, rak szyjki macicy, czerniak złośliwy),

  4. Odróżnianie faktów od opinii oraz wiedzy potocznej od naukowej,

  5. Rozwijanie myślenia naukowego,

  6. Stosowanie terminologii merytorycznej,

  7. Doskonalenie umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

  8. Doskonalenie umiejętności prezentowania informacji.


Każda szkoła reprezentowana jest przez jednądrużynę trzyosobową. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (ta już się zakończyła)


Forma, tematyka i przebieg konkursu 


Zadaniemuczestników konkursu jest zespołowe wykonanie projektu dotyczącegoprofilaktyki dwóch wybranych nowotworów (rak piersi, rak szyjkimacicy, rak jądra, czerniak złośliwy). Należy korzystać zróżnych źródeł informacji oraz wykazać udział wszystkichtrzech dziedzin nauki (biologia, chemia, fizyka) na rzecz badańprofilaktycznych, diagnostyki i leczenia. Praca ma być wykonana wformie filmu/spotu promocyjnego (do 3 minut), który należy przesłaćna podany adres, w formie linku zamieszczonego na YouTube(niepublicznie). Oceniepodlegać będzie merytoryczne podejście do zagadnienia, kreatywnośćw jego przedstawieniu i komunikatywność przekazu. 


Terminy 


Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do4.11.2022

na adres: sekretariat@loskawina.pl  

30.11.2022to ostateczny termin przesłania prac na adres naszej szkoły. 


Wyniki 

Jury konkursowe ogłosi wyniki 09.12.2022


Nagrody 

Fundatorem wszystkich nagród jest PowiatKrakowski 

Dla zwycięzców: przewidziano dyplomy orazatrakcyjne nagrody rzeczowe.